കാസ്സൻ ഓറ മൊണോഫിലമെന്റ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | പച്ച | ചാരനിറം | ബഹുവര്‍ണ്ണം | 10 കണക്റ്റെഡ് സ്പൂൽ |


Line Thickness: 0.35MM | 6.8Kg (14.9Lb)
Line Colour: Green
Spools: Single Spool
വില:
വില്പന വില₹ 90.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 10 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK