സൺലൈൻ സിഗ്ലോൺ PE അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രെയ്ഡഡ് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ | 150 മീറ്റർ / 165 അടി | ബഹുവർണ്ണ |


Line Thickness: 0.29MM | 15.9Kg (35.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 1,400.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
വിറ്റുതീർത്തു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്