ഷിമാനോ ഗ്രാപ്ലർ 8 പ്രീമിയം പിഇ ബ്രെയ്‌ഡഡ് ലൈൻ | 300 മീറ്റർ / 320 യാർഡ് | ബഹുവര്‍ണ്ണം |


Line Thickness: 0.19MM | 13.6Kg (30.0Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 3,199.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്