പ്രവൃത്തി ഗഹന കടും ബേറ്റ് | 11 സെന്റീമീറ്റർ / 28 ഗ്രാം | 15 സെന്റീമീറ്റർ / 60 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ് | ട്രോളിംഗ് ല്യൂറുകൾ


Length: 11 Cm
Lure Colour: HOT GREEN TIGER
വില:
വില്പന വില₹ 790.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 4 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK