ഓവ്നർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മിറ വൈബ് ഹാർഡ് ല്യൂർ | മുങ്ങുന്നു | 8.3 സെ.മീ | 19 ഗ്രാം |


Length : 8.3 Cm
Lure Colour: Baby Snapper
വില:
വില്പന വില₹ 560.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്