ഡ്യുവോ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിയലിസ് പെൻസിൽ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടോപ്പ്വാട്ടർ ഫിഷിംഗ് ലുറുകൾ | 11 സെ.മീ | 13 സെ.മീ | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 13 Cm
Lure Colour: OPTISHAD
വില:
വില്പന വില₹ 1,280.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK