സുഫിക്സ് X8 കെയറിയർ ബ്രെയ്ഡെഡ് ഫിഷിങ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | സ്ഥിതി ഹരിതം | 6 ബന്ധപ്പെട്ട സ്പൂൾ |


Line Thickness: 0.23MM | 20.0Kg (44.0Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 945.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 7 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്