ഹാൽകോ റൂസ്റ്റ പോപ്പർ ഹാർഡ് ബെയ്റ്റ് ടോപ്പ് വാട്ടർ ല്യൂറസ് | 10.5 സെന്റീമീറ്റർ / 30 ഗ്രാം | 13.5 സെന്റീമീറ്റർ / 49 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 10.5 Cm
Lure Colour: WHITE REDHEAD
വില:
വില്പന വില₹ 640.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 5 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK