ഹാൽക്കോ സ്ലൈഡോഗ് ഹാർഡ്ബേറ്റ് ലിപ്ലസ് ല്യൂർസ് | 12.5 സെന്റീമീറ്റർ, 52 ഗ്രാം | 15 സെന്റീമീറ്റർ, 85 ഗ്രാം | വേഗത്തിൽ മുഴയുന്ന


Length: 12.5 Cm
Lure Colour: CHROME TIGER
വില:
വില്പന വില₹ 680.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK