മേജർ ക്രാഫ്റ്റ് ജിഗ്‌പാര ഷോർട്ട് മെറ്റൽ ജിഗുകൾ | 30 ഗ്രാം | 40 ഗ്രാം


Weight: 30 Gm
Lure Colour: ZEBRA PURPLE
വില:
വില്പന വില₹ 430.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
1 യൂണിറ്റ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK