ഷിമാനോ ഓസിയ ഇക്സ് ഫ്ലൂറോകാർബൺ ലീഡർ | 50 മീറ്റർ / 55 അടി | ക്ലിയർ |


Line Thickness: 0.40MM | 11.3Kg (25Lb)
വില:
വില്പന വില₹ 1,881.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്