സുഫിക്സ് സിനർജി മോണോഫിലമെന്റ് ലൈൻ | 100 മീറ്റർ / 110 യാർഡ് | ക്ലിയർ | 10 ബന്ധപ്പൂട്ടികൾ |


Line Thickness: 0.25MM | 4.2Kg (9.0Lb)
Spools: Single
വില:
വില്പന വില₹ 120.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
സ്റ്റോക്കിൽ ( 8 യൂണിറ്റുകൾ), ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്