യോ-സൂരി ഹൈഡ്രോ സ്ക്വിർട്ട് ഹാർഡ് ല്യൂർ | 14 സെ.മീ | 18 ഗ്രാം | ഫ്ലോട്ടിംഗ്


Length: 14 Cm
Lure Colour: TMGG
വില:
വില്പന വില₹ 880.00

നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു

സംഭരിക്കുക:
2 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു
NOTIFY ME WHEN IN STOCK

വിവരണം

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും

അടുത്തിടെ കണ്ടത്